1.

INTRODUKSJON

RVT AS
Personvernerklæring

RVT er forpliktet til å beskytte og respektere personvernet ditt i forbindelse med behandling av personopplysninger om deg.

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan RVT behandler opplysninger som kan brukes til å direkte eller indirekte identifisere en fysisk person («Personopplysninger») gjennom bruk av nettstedet, kundeforhold og markedsføring: Hvilke personopplysninger og særlige kategorier av personopplysninger vi samler inn fra deg og om deg, hvordan de blir brukt, og dine individuelle rettigheter. Vi vil bare behandle opplysninger i henhold til gjeldende personopplysningslov.


2.

DEFINISJONER SOM VIL HJELPE DEG MED Å FORSTÅ DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Opplysninger: Personopplysninger og (når det er relevant) særlige kategorier av personopplysninger.

Personopplysninger: Opplysninger knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person; en identifiserbar person er en som enten kan identifiseres direkte fra opplysningene eller indirekte identifiseres, f.eks. hvis denne opplysningen kan kobles sammen med annen informasjon.

Den registrerte: En identifisert eller identifiserbar fysisk person som opplysningene handler om.

Behandling: Enhver håndtering av personopplysninger, inkludert (men ikke begrenset til) innsamling, lagring, organisering, utlevering, bruk og destruksjon av opplysninger.

Særlige kategorier av personopplysninger: Personopplysninger som avslører rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskap; opplysninger om helse eller seksualliv og seksuell orientering og; genetiske data eller biometriske data.

GDPR: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning).


3.

HVORDAN BEHANDLER RVT OPPLYSNINGER?

Vi behandler ikke særlige kategorier av personopplysninger.


4.

HVOR LENGE BEHANDLER RVT PERSONOPPLYSNINGER OM DEG?

Personopplysninger skal ikke lagres i lenger tid enn det som er nødvendig for det formålet eller de formål som begrunner behandlingen. Når vi konstaterer at det ikke lenger er behov for eller krav om å lagre personopplysninger, vil vi ikke lenger behandle opplysningene, og disse vil bli slettet i samsvar med vår personvernpolicy og gjeldende lovgivning. Hvis du vil motta mer informasjon om vår databehandlingspraksis, kan vi nås via kontaktopplysningene som er angitt i denne personvernerklæringens punkt 8.


5.

HVEM ER MOTTAKERE AV PERSONOPPLYSNINGER hos rvt?

Personopplysninger sendes til eller gjøres tilgjengelig for følgende mottakere:
Per Arne Barli (daglig leder, RVT) perarne.barli@rvt.no

I alle disse tilfellene har vi hensiktsmessige kontrakts- og sikkerhetsforanstaltninger for å sikre at personopplysninger er beskyttet. Ta kontakt med oss dersom du trenger mer informasjon, jf. avsnitt 8.


Du har rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysninger om deg. Disse rettighetene er oppsummert i vedlegg 1 til denne personvernerklæringen. Du kan når som helst utøve dine rettigheter ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen som er beskrevet i avsnitt 8 nedenfor.

6.

DINE RETTIGHETER I FORBINDELSE MED VÅR BEHANDLING


7.

Informasjonskapsler/
COOKIES

RVT bruker cookies/informasjonskapsler på vår nettside.

En informasjonskapsel er en liten fil som ber om tillatelse til å bli plassert på datamaskinens harddisk. Når du samtykker, legges filen til.

Informasjonskapslene i dette tilfellet er små tekstfiler som er lagret på datamaskinen din, slik at vi kan gi deg best mulig besøk på nettstedet vårt. Du kan slette eller blokkere informasjonskapsler, men det kan føre til at enkelte deler av nettstedet ikke fungerer som de skal. Hvis du fortsetter bruken av nettsiden uten å endre innstillingene dine, legger vi til grunn at du ønsker å motta informasjonskapsler fra denne nettsiden.

Vi behandler personopplysninger på grunnlag av samtykke som kreves etter ekomloven § 2-7b. Med mindre du justerer nettleserinnstillingene dine for å nekte informasjonskapsler, ser vi dette som samtykke og utsteder informasjonskapsler når du samhandler med oss.

Oversikt over spesifikke informasjonskapsler i bruk:

- Facebook Pixel:

 • datr

 • fr

 • reg_ext_ref

 • reg_fb_gate

 • reg_fb_ref

 • sb

 • wd

 • x-src

Squarespace Analytics and Performance:

 • ss_cid

 • ss_cvr

 • ss_cvisit

 • ss_cvt

 • ss_cpvisit

 • ss_cookieAllowed


8.

KONTAKTPERSON/behandlingsansvarlig

RVT er behandlingsansvarlig. Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, databehandling eller utøve dine rettigheter, vennligst kontakt oss på andreas.barli@rvt.no eller tlf. (+47) 90 24 45 82.

Hvis du mener at dine rettigheter er blitt krenket av RVT, vennligst gi oss beskjed. Du har også rett til å klage til Datatilsynet, tilsynsmyndigheten for personopplysningsvern i Norge: https://www.datatilsynet.no. Vi setter imidlertid pris på muligheten til å håndtere dine bekymringer før du kontakter tilsynsmyndighetene, og ber deg derfor vennligst om å kontakte oss først.


Vedlegg 1

Rettighetene som er omtalt i avsnitt 7 i personvernerklæringen må tolkes i samsvar med GDPR, og er:

1. Rett til tilgang på informasjon

Du har rett til å motta bekreftelse på om opplysningene om deg som blir behandlet av oss, samt annen informasjon knyttet til bruken av opplysningene og kopiene av denne informasjonen. Du har også rett til å be om tilgang til data som vi behandler.

2. Retten til å kreve sletting

Du har rett til å be oss om å slette dataene dine.

Vi skal straks imøtekomme forespørselen din, med mindre et unntak fra sletting kommer til anvendelse, for eksempel hvis dataene er nødvendige for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav.

3. Rett til å protestere

Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger om deg. Du kan påberope deg denne rett når vi behandler personopplysninger basert på våre berettigede interesser. Hvis du ber oss om å slutte å behandle personopplysninger, vil vi avslutte behandling av personopplysningene, med mindre vi kan vise tilstrekkelige grunner til hvorfor behandlingen likevel skal fortsette i samsvar med personopplysningsloven, eller hvis opplysningene er nødvendige for å fastslå, håndheve eller forsvare juridiske krav.

4. Rett til korreksjon

Du har rett til å be RVT rette eventuelle unøyaktige personopplysninger om deg.

5. Rett til begrensning

Du har rett til å be om at vi begrenser behandling av personopplysninger om deg.

Når du påberoper deg din rett til begrensning, vil vi likevel holde opplysningene, men vil ikke behandle det videre. Vi vil imidlertid behandle opplysningene hvis formålet med behandlingen er å slå fast, håndheve eller forsvare juridiske krav.

6. Rett til å trekke samtykket

Du har rett til å trekke ditt samtykke til enhver tid. For å gjøre dette, kontakter du RVT i samsvar med avsnitt 8 i personvernerklæringen.

7. Rett til dataportabilitet

Du har rett til å kunne motta kopier av relevante personopplysninger du har avgitt, i et strukturert, vanlig, maskinlesbart format og å be om at denne informasjonen sendes direkte til en annen behandlingsansvarlig når det er teknisk mulig.